4,9
4.9/5

Uit 87 google reviews

Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1Focus Engineering BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Focus Engineering B.V., gevestigd aan de Herengracht 252 te (1016BV) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56972954.
 2. 2Consultant: de natuurlijke of rechtspersoon die:
  1. 11een arbeidsovereenkomst met Focus Engineering BV heeft en werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever bij de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Diensten;
  2. 22zelfstandig, krachtens een met Focus Engineering BV gesloten overeenkomst van opdracht, diensten verricht ten behoeve van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Diensten;
  3. 33krachtens een arbeidsovereenkomst met een derde via Focus Engineering BV werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever bij de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Diensten.
 3. 3Diensten: de dienstverlening waarbij Focus Engineering BV ten behoeve van de uitvoering of ondersteuning van een opdracht, veelal op locatie bij de Opdrachtgever, of bij een van zijn opdrachtgevers, een of meer Consultants inzet.
 4. 4Kandidaat: de natuurlijke of rechtspersoon die door Focus Engineering BV als (aspirant-)Consultant aan de Opdrachtgever wordt voorgesteld, geïntroduceerd, door Focus Engineering BV naar voren wordt geschoven of op welke wijze dan ook door Focus Engineering BV wordt ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
 5. 5Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Focus Engineering BV en daartoe met Focus Engineering BV een overeenkomst sluit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. 1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop Focus Engineering BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. 2Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Focus Engineering BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. 3Wanneer door Focus Engineering BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Focus Engineering BV onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. 4Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Focus Engineering BV gesloten overeenkomst.
 5. 5Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Focus Engineering BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal enkel de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Focus Engineering BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. 6Focus Engineering BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.
 7. 7De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Focus Engineering BV gesloten overeenkomst in te stemmen.
 8. 8Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Focus Engineering BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Derden kunnen jegens de Opdrachtgever een gelijk beroep op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. 1Alle aanbiedingen en offertes van Focus Engineering BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. 2De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Focus Engineering BV opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Focus Engineering BV haar aanbieding baseert.
 3. 3Fouten of verschrijvingen in het aanbod van Focus Engineering BV binden Focus Engineering BV niet.
 4. 4Een samengestelde prijsopgave verplicht Focus Engineering BV niet tot het leveren van een gedeelte van de levering of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. 5De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Focus Engineering BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
 6. 6Focus Engineering BV is niet verplicht de Consultant voor het aanvaarden van de aanbieding door de Opdrachtgever beschikbaar te houden. Indien de Opdrachtgever de aanbieding aanvaardt en de Consultant niet meer beschikbaar blijkt, heeft Focus Engineering BV een inspanningsverplichting voor vervanging zorg te dragen. Focus Engineering BV zal in voorkomend geval haar uiterste best doen om de betreffende Consultant te vervangen door een Consultant die over een vergelijkbare kennis en kunde beschikt.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 1Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Focus Engineering BV eerst dan tot stand nadat Focus Engineering BV een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. 2De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 3. 3Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Focus Engineering BV slechts, indien deze door Focus Engineering BV schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 4. 4Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 5. 5Elke overeenkomst wordt door Focus Engineering BV aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Focus Engineering BV bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Focus Engineering BV van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Opdrachtgever niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Focus Engineering BV het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Focus Engineering BV de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 6. 6Focus Engineering BV is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, brengt de tussen Focus Engineering BV en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst voor Focus Engineering BV slechts een inspanningsverplichting met zich mee. Focus Engineering BV garandeert niet dat het door de Opdrachtgever beoogde resultaat ook daadwerkelijk door Focus Engineering BV of de inzet van de Consultant zal worden verwezenlijkt.
 2. 2Focus Engineering zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de zorg van een goede opdrachtnemer en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, waarbij de op het moment van het sluiten van de overeenkomst bekende stand van kennis en wetenschap in acht zal worden genomen.
 3. 3Focus Engineering BV is gerechtigd de Diensten geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door onderaannemers. Focus Engineering BV zal toezicht uitoefenen op de voortgang van de dienstverlening. Met het oog hierop zal de Consultant Focus Engineering BV (maandelijks) urenstaten verstrekken met daarop de gewerkte uren, voorzien van de goedkeuring van de Opdrachtgever.
 4. 4Focus Engineering BV zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de Consultant beschikbaar is voor de duur van de met Focus Engineering BV gesloten overeenkomst. Focus Engineering BV garandeert echter niet dat de Consultant gedurende de volledige duur van de overeenkomst beschikbaar zal zijn. De Opdrachtgever accepteert dat, met inachtneming van een redelijke kennisgevingtermijn, een Consultant kan worden vervangen. Focus Engineering BV zal in geval van vervanging van een Consultant haar uiterste best doen om de Consultant te vervangen door een Consultant die over een vergelijkbare opleiding, kennis, ervaring en kunde beschikt.
 5. 5De (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden vallen in beginsel onder de verantwoordelijkheid van Focus Engineering BV. De Opdrachtgever is desondanks gerechtigd voor eigen rekening en risico aanwijzingen aan de Consultant te geven met betrekking tot de uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden. In de tussen partijen gesloten overeenkomst zal worden vastgelegd, in hoeverre de bevoegdheid van de Opdrachtgever tot het geven van dergelijke aanwijzingen reikt.

Artikel 6. Oplevering en uitvoeringstermijn

 1. 1Indien Focus Engineering BV gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Focus Engineering BV ter beschikking heeft gesteld.
 2. 2Indien Focus Engineering BV een termijn voor de uitvoering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Focus Engineering BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Focus Engineering BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Focus Engineering is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt of boetes die aan de Opdrachtgever worden opgelegd, indien de opdracht niet binnen de opgegeven termijn niet wordt voltooid c.q. opgeleverd.

Artikel 7. Wijzigen en aanvulling van de overeenkomst

 1. 1Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wijziging of aanvulling van de overeenkomst noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, zullen Focus Engineering BV en de Opdrachtgever met elkaar in overleg treden teneinde de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen of aan te vullen.
 2. 2Wijzigingen en aanvullingen op de tussen partijen gesloten overeenkomst gelden slechts voor zover deze schriftelijk worden vastgelegd.
 3. 3Indien een wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Focus Engineering BV de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

Artikel 8. Facturatie

 1. 1De facturen van Focus Engineering BV zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording.
 2. 2De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen.
 3. 3Bij verschil tussen de bij Focus Engineering BV ingeleverde tijdverantwoording en de door de Opdrachtgever behouden gegevens daarvan geldt de bij Focus Engineering BV ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel aantoont.
 4. 4Als de Consultant de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan Focus Engineering BV het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Consultant, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de tijdverantwoording correct is.
 5. 5Als de Opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan Focus Engineering BV besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Focus Engineering BV gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 6. 6Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een de overeenkomst.

Artikel 9. Betaling(stermijn) en bezwaar

 1. 1Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Focus Engineering BV aan te geven bank- of girorekening in de valuta waarin is gefactureerd en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 2. 2Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Focus Engineering BV of een door haar aangewezen derde werken voor de Opdrachtgever bevrijdend. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Opdrachtgever aan de Consultant zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop dit geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Focus Engineering BV niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 3. 3Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. 4De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Focus Engineering BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Indien de werkelijk door Focus Engineering BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. 5Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient de Opdrachtgever uiterlijk binnen acht (8) dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk aan Focus Engineering BV kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 6. 6In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Focus Engineering BV en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Focus Engineering BV onmiddellijk opeisbaar.
 7. 7Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. 8Focus Engineering BV is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. 1Wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de Focus Engineering BV – naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat Focus Engineering BV de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan de Opdrachtgever een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 2. 2Voorts is Focus Engineering BV gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst buitengerechtelijk door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  1. 11de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  2. 22de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. 33de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  4. 44de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  5. 55buiten toedoen van Focus Engineering BV op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. 3Bedragen die Focus Engineering BV vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Focus Engineering BV verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. 4Als de Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Focus Engineering BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal de Opdrachtgever Focus Engineering BV financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank)garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de Opdrachtgever volgens de overeenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 5. 5Als, naar het oordeel van Focus Engineering BV, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever Focus Engineering BV op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 4 van dit artikel genoemd.

Artikel 11. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

 1. 1Aan Focus Engineering BV verstrekte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. 2Focus Engineering BV zal in het kader van de overeenkomst alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Consultant en de Opdrachtgever.
 3. 3De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Focus Engineering BV geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van Focus Engineering BV, haar werkwijze en dergelijke, dan wel adviezen/rapportages van Focus Engineering BV aan derden ter beschikking stellen.
 4. 4Focus Engineering BV en de Opdrachtgever zullen zodanige maatregelen nemen dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. 1De aansprakelijkheid van Focus Engineering BV is te allen tijde beperkt tot maximaal de in het specifieke geval door de verzekeraar van Focus Engineering BV daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding met een maximum van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro). Focus Engineering BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die, om wat voor reden ook, niet door haar verzekeraar wordt gedekt.
 2. 2Focus Engineering BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 3. 3De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle schade welke mogelijk voor haar voortvloeit uit deze overeenkomst.

Artikel 13. Aangaan arbeidsverhouding of overeenkomst door de Opdrachtgever met de Consultant

 1. 1Indien een kandidaat of consultant door Focus Engineering B.V. wordt geïntroduceerd bij Opdrachtgever en Opdrachtgever op basis van die introductie de kandidaat interviewt, is het Opdrachtgever alleen toegestaan om de kandidaat direct of indirect een dienstverband aan te bieden, danwel in te huren, via Focus Engineering B.V.. Het genoemde in dit artikel is van toepassing voor de duur van 12 maanden, gerekend vanaf de introductie van de kandidaat.
 2. 2Het is de Opdrachtgever of de aan hem gelieerde onderneming(en) en derden, een en ander in de ruimste zin, niet toegestaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst, dan wel binnen een termijn van twaalf (12) maanden na afloop daarvan, direct noch door tussenkomst van een derde, een arbeidsovereenkomst met de Consultant of een Kandidaat aan te gaan of, in het geval dat de Consultant of Kandidaat als zelfstandige werkzaam is, deze werkzaamheden of diensten door de Consultant of Kandidaat uit te laten uitvoeren in opdracht of ten behoeve van de Opdrachtgever.
 3. 3In geval de Opdrachtgever desondanks binnen voormelde termijn een overeenkomst, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, met de Consultant of Kandidaat sluit, is de Opdrachtgever aan Focus Engineering BV verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete ter hoogte van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro). Deze boete laat onverlet het recht van Focus Engineering BV om de werkelijk door haar geleden schade aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 14. Overmacht

 1. 1In geval van overmacht van Focus Engineering BV zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Focus Engineering BV onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 2. 2Zodra zich bij Focus Engineering BV een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever.
 3. 3Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 4. 4Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van Focus Engineering BV zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
 5. 5Als de overmachttoestand drie (3) maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie (3) maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan Focus Engineering BV verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan Focus Engineering BV te betalen.
 6. 6Focus Engineering BV is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. 1Op alle door Focus Engineering BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. 2Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Focus Engineering BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Focus Engineering BV met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.